Privacy beleid

Fysiotherapeutisch Centrum Poos Velp

Privacy beleid

Bij Fysiotherapeutisch Centrum Poos Velp hechten wij groot belang aan de privacy in het algemeen en de connectie met internet in het bijzonder. Ook houden wij rekening met de rechten en plichten van cliënten die zorg vragen. Met betrekking tot het laatste is eea vastgelegd in WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

 • Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij middels het delen van dit privacy beleid
 • Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door u gevraagde diensten.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.
 • Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Recht van inzage en correctie – Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In dit beleid kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website, via de telefoon of persoonlijk laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • De naam van uw andere zorgverleners;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • BSN-nummer
 • Betalingsgegevens;
 • IP-adres

Per dienst wordt  aangegeven welke gegevens wij verzamelen.

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het aanmaken van uw account;
 • Het inloggen op uw account;
 • Het bijhouden van uw medisch dossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de website waar uw gezondheidsgegevens uitgewisseld worden.

Verwerking van uw gegevens

Voor de juiste verwerking van uw gegevens werken wij samen met externe partijen, namelijk:

 • Uw zorgverzekeraar; Uw zorgverzekeraar kan bepaalde (behandel)gegevens opvragen.
 • Fysio Road Map; Het Elektronisch Patiëntendossier dat wij gebruiken voor het verwerken van uw gegevens bevindt zich in een beschermde cloud omgeving. Deze toepassing is NEN gecertificeerd en alleen te gebruiken middels een 2 Fase Authenticatie.
 • Health Care Auditing (HCA); Onze kwaliteit wordt getoetst door middel van audits vanuit het HCA en interne audits door collega fysiotherapeuten binnen onze praktijk.
 • Landelijke Database Fysiotherapie (LDF); Hierbij worden uw gegevens geanonimiseerd en samen met de gegevens van patiënten over heel Nederland vergeleken.
 • Ter verbetering van de zorg doen wij soms mee met een pilot waarin gekeken wordt naar een specifiek onderdeel van uw geanonimiseerde gegevens.
 • Qualiview verzorgt doorlopend voor onze praktijk ( mede in opdracht van de zorgverzekeraar) een klantervaring onderzoek. Wij hebben het vriendelijke verzoek hieraan uw medewerking te verlenen aangezien uw zorgverzekeraar mede gebaseerd op de uitkomsten hiervan onze contractering vaststelt.
 • Voor beschermde communicatie maken wij gebruik van de toepassingen Zorgmail, Zorgdomein en Siilo. Onze website is voorzien van het SSL-beveiligingscertificaat.

Met deze partijen hebben wij waar nodig een wettelijk verplichte verwerkingsovereenkomst.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Websites van derden

Dit beleid  is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Google

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren en hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Leest u de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Wijzigingen in dit privacy-beleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit beleid. Het verdient aanbeveling om dit beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Komen wij er samen niet uit dan heeft u het recht dit aan de orde te stellen bij de autoriteit persoonsgegevens

Contact

Fysiotherapeutisch Centrum Poos Velp (Willem Eijerkamp)
Stationsstraat 32
6881WB Velp

E-mail: info@fysiopoosvelp.nl
Telefoon: 026-3635414

Dit privacy beleid ligt ter inzage in de wacht ruimte en staat vermeld op onze website. Tevens kunt u ons verzoeken om een schriftelijk exemplaar.